Magische Ambivalenz

Chris­ti­an Rit­ter, Gabrie­la Muri und Basil Rog­ger (Hg.): Magi­sche Ambi­va­lenz. Visua­li­tät und Iden­ti­tät im trans­kul­tu­rel­len Raum. Dia­pha­nes. Ber­lin, Zürich 2010.